Voorzitter Sijmen van den Boogaard (l) en bestuurslid Jorrit Dijk van vv Oerterp.
Voorzitter Sijmen van den Boogaard (l) en bestuurslid Jorrit Dijk van vv Oerterp. Foto: Marije Geertsma

Oerterp wil meer zijn dan voetbalclub

Sport

URETERP In de zomer van 2021 stapte het complete bestuur van voetbalvereniging Oerterp op. Maar in november trad er alweer een nieuwe formatie aan. Bijna twaalf maanden later concludeert voorzitter Sijmen van den Boogaard tevreden: “Der is nije enerzjy.”

Het vertrek van het voltallige oude bestuur was het gevolg van een samenloop van omstandigheden, vertellen de huidige voorzitter en bestuurslid Jorrit Dijk. Nadat vorig jaar bekend werd dat er een nieuw bestuur moest komen, ging een speciale commissie in het dorp op zoek naar kandidaten. Er was genoeg animo, zoveel zelfs dat het voorheen zevenkoppige bestuur werd uitgebreid tot negen. De nieuwe bestuursploeg trof een stabiele en financieel gezonde club aan, maar ook een vereniging die al jaren dezelfde koers voer. “Wy misten de driuw om te fernijen.” 

Het bestuur ging het avontuur blanco aan en pakte zaken op eigen wijze op. Zo werd de samenwerking tussen de diverse commissies geïntensiveerd en de communicatie geoptimaliseerd. “Je moat fan inoar witte wêr’t je mei dwaande binne.” De blik is toekomstgericht. Om een stip aan de horizon te kunnen zetten, is de afgelopen periode hard gewerkt aan een beleidsplan. Het concept wordt in november op de jaarlijkse ledenvergadering gepresenteerd. Van den Boogaard wil wel alvast een tipje van de sluier oplichten. “Wy wolle in klub wêze wêr’t elk op syn eigen nivo prestearje kin en him thúsfielt.”

Oerterp is in de eerste plaats een voetbalvereniging, maar op sportpark De Griene Greide draait het volgens de beide bestuursleden niet alleen om voetbal. De club is een ontmoetingsplaats voor leden, een plek die de sociale cohesie in het dorp versterkt. Dat werd eens te meer duidelijk toen vanwege corona de hekken van het sportcomplex dichtgingen en supporters geweerd moesten worden. “In rottiid”, aldus Van den Boogaard. Ook Dijk denkt liever niet terug aan de pandemie. “Fuotballers dy’t net dûse meie, ûntefreden supporters foar de hekken. Ik begryp it wol, de minsken misten it fuotbaljen. Der wie neat oan.” 

Gelukkig heeft corona geen ingrijpende consequenties gehad. Het ledental bleef op peil en financieel, mede dankzij de gemeente, werd zelfs een kleine winst geboekt. Dat het goed gaat moet zichtbaar zijn voor de leden, vindt het bestuur. Het geld zit niet in kas om te potten. Daarom wordt bijvoorbeeld de commissiekamer omgebouwd tot een ruimte voor wedstrijdbesprekingen en de fysiotherapeut. Dijk: “Kompleet mei keunstgers en tribunestuol- tsjes.” Ook wil het bestuur het terras overkappen en bankjes op het talud plaatsen. 

Bij de plannen kan Oerterp rekenen op het bedrijfsleven. Lippe Wonen is al veertig jaar hoofdsponsor. Voor de lagere teams en jeugd werden onlangs vlot kledingsponsors gevonden. Op de reling langs het veld is geen ruimte meer voor nieuwe reclameborden. “It hinget fol, wy moatte in alternatyf sykje.” Ook op gebied van sponsoring zijn nieuwe wegen ingeslagen, denk aan sociale media. “In boerd allinne folstiet net mear.”


Oktoberfest

Voor de leden valt er dankzij de activiteitencommissie naast het voetbal genoeg te beleven. De traditionele klaverjasavond is er nog altijd, maar tegenwoordig staan er onder andere ook een pubquiz, darttoernooi, Oktoberfest en spokentocht op de volle jaarkalender. “Je moat mear dwaan om minsken te binen. Dat slagget, ôfrûne saterdei mei it Oktoberfest siet de kantine ramfol”, vertelt Dijk. De activiteiten versterken de onderlinge band, aldus de voorzitter die binding van vitaal belang acht. “At leden harren goed fiele, kinne je ek wat freegje.” Dat blijkt, van de 345 leden zijn er tweehonderd als vrijwilliger actief. Van den Boogaard krijgt zelden nee op het rekest als hij een beroep op leden doet. “Ik stean der soms fersteld fan. Dan ferwachtsje ik neat en ha ik in dei letter al in appke dat se graach helpe.” 

De vereniging investeert in het vrijwilligerskorps. Dankzij het Sportief Partnership met SC Heerenveen hebben de jeugdtrainers toegang tot de VTON-methode. Doel hiervan is trainers te ondersteunen bij het leuker en leerzamer maken van de voetbaltrainingen. De opleiding van de nieuwe masseur wordt door de club betaald. “Wy ha in potsje foar opliedings.”

Bouwen aan team

Bij Oerterp draait het om plezier in voetbal, maar zowel het eerste heren- als damesteam wil op zo hoog mogelijk niveau presteren. De degradatie afgelopen seizoen van de mannen naar de derde klas van het zondagvoetbal was dan ook een tegenvaller. “Mar miskien is it better sa, wy hiene it dreech yn de twadde klas en kinne no in klasse leger bouwe oan in jong en nei team”, toont Dijk zich realistisch. De degradatie biedt meer voordelen. Verre reizen zoals naar Epe zijn verleden tijd. Met duels tegen Bakkeveen, Gorredijk en Wilper Boys kent 3B een uitdagende regionale indeling. De voorzitter merkt dat de spelers uitkijken naar de ‘botsingen’ met clubs uit de streek. En: “Der komt mear folk te sjen. En dat soarget foar in gruttere omset yn de kantine. Dat lêste is net it wichtigste, mar helpt de feriening wol.” 

Het huidige bestuur is tevreden over de gang van zaken, maar blijft alert. Er speelt altijd wat. Zo zal bijvoorbeeld de discussie over de keuze van zondag of zaterdag als speeldag, die nu verstomd is, ongetwijfeld weer oplaaien. “Wy witte net hoe’t it fuotbal him ûntwikkelt, mar seker is dat wy transparant bliuwe oer ús plannen en dogge wat de leden winskje.”

Het Oktoberfest van Oerterp leverde zaterdag een drukke en gezellige avond op.

Meer SA!

Afbeelding
Nooit weer je sleutels verliezen met deze tips Ingezonden 3 uur geleden
Afbeelding
NoSa!: Daniel Dijkstra over toekomst lokale omroep Nieuws 7 uur geleden
Afbeelding
Opsterland gaat niet bemiddelen in Wijnjewoude Nieuws 12 uur geleden
Afbeelding
Open Dag Zorgboerderij De Ripen Cultuur 13 uur geleden
Afbeelding
Doelleazen en Gaatze Bosma in feesttent Hemrik Cultuur 13 uur geleden
Afbeelding
Grote namen geven De Skâns vertrouwen Cultuur 13 uur geleden
Afbeelding
Dames de Sweach winnen KNVB beker Sport 14 uur geleden
Afbeelding
Tips om energie te besparen op verwarmen woning Ingezonden 5 jun., 22:03