Sa verkiezingswijzer

Gemeenteraadverkiezingen 16 maart 2022

 Mobiel? Kantel het toestel

Klik op de partijlogo's voor een toelichting op hun stellingname bij deze stellingen.

Wonen
Opsterland moet flexibeler zijn in het vinden en toelaten van creatieve oplossingen om de dringende woningnood (huur en koop) aan te pakken.
Lelylijn
De komst van de Lelylijn en de bijbehorende grote bouwplannen zijn essentieel voor de leefbaarheid in zuidoost Friesland. Wegtrekkende jongeren en de sterke vergrijzing zetten anders het voortbestaan van accommodaties en de vitale dorpen onder druk.
Energie
De maximum capaciteit is al gehaald, dus heeft het in de duurzaamheidsagenda geen zin nog veel plannen te maken voor lokale opwekking van duurzame energie.
Energiebesparing
In de duurzaamheidsagenda moet de focus nu komen te liggen op energiebesparing. Maar dat is meer de zaak van de individuele burger dan van de gemeente.
De Krêft fan de mienskip
Het veel gepropageerde model van de Krêft fan de mienskip heeft veel kracht verloren door de wijze waarop het de afgelopen tijd is gebruikt. Er zijn duidelijke spelregels nodig om er weer een succes van te maken.
Vitale winkelkernen
Fysieke winkels hebben in coronatijd een flinke dreun gekregen. Er ligt voor de gemeente een belangrijke rol om de vitaliteit van de winkelkernen Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp met gerichte maatregelen te ondersteunen.
Handhaving
Inwoners ergeren zich aan het verkeers- en parkeergedrag van anderen. Ze missen, ook bij het naleving van vergunningen, een scherpe handhaving van de regels. Opsterland moet actief inzetten op veel meer handhaving.
Sociaal gezicht
Opsterland heeft de afgelopen jaren de uitgaven in het sociaal domein fors verlaagd. Verdere bezuinigingen leidt tot verlies van het sociale Opsterlandse gezicht.
Modern bestuur
Het huidige college van B en W wilde vol inzetten op modern bestuur, met de focus op transparantie en openbaarheid. Daar is in de praktijk te weinig van terecht gekomen.
Landbouw
De huidige landbouw staat door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen onder druk. De traditionele landbouwgemeente Opsterland ontbeert voor de boeren en een duidelijke toekomst visie.
Natuur
Opsterland kent veel natuur, waaronder drie Natura2000 gebieden. De ontwikkelingen rond infrastructuur, woningbouw en economie maken het onvermijdelijk dat de natuur moet inleveren.  
Accommodaties
Vitale dorpen kunnen niet zonder goede accommodaties. De ontgroening en vergrijzing en de noodzaak om meer te bewegen vraagt om een heel ander accommodatiebeleid.
Sport
Burgers moeten veel meer bewegen om een volgende gezondheidscrisis te voorkomen. De gemeente moet structureel meer geld uittrekken om initiatieven op dit terrein te stimuleren.
Cultuur
Het culturele leven heeft zwaar te lijden onder corona. De komende jaren zijn extra plannen en projecten nodig om de culturele infrastructuur overeind te houden.