Afbeelding

Roep om visie van de gemeente

Sa! Politiek Café

Opsterlandse ondernemers willen graag dat de gemeente hen betrekt bij het economisch beleid. Maar dan is het wel belangrijk dat Opsterland   ook zelf eerst een visie heeft, zo klonk het aan tafel bij het vierde Sa! Politiek Café. “We moatte net ferjitte dat de gemeente der foar ús is en net oarsom”, aldus Anton de Bruin van winkeliersvereniging Whi uit Gorredijk. 

 In 2018 en 2019 benoemde de gemeente Opsterland enkele lokale ondernemers als ambassadeurs voor economisch Opsterland. Met als doel om samen het economische beleid vorm te geven. Wethouder Anko Postma op de startbijeenkomst: “Eigenlijk vraag ik de ondernemers om hulp. Te vaak kom ik bij clubjes ondernemers en zijn de ogen te veel op mij gericht. Zo van: u bent wethouder, zegt u het maar. Ik wil meer dynamiek en wisselwerking tussen gemeente en ondernemers. Met als doel dat we samen uitstralen dat het in Opsterland heel mooi ondernemen is.”

Ondanks de goede bedoelingen stierf het initiatief een zachte dood. Opnieuw, want het was volgens betrokken ondernemers niet voor het eerst dat ze een avond of een middag investeerden in bijeenkomsten met de gemeente zonder vervolg. In plaats van de plannen verder uit te rollen, werd er de afgelopen jaren juist bezuinigd op de afdeling Economische Zaken. “At no bliken docht dat de ûndernimmers de deskundigheid op it gemeentehûs misse, hat dat dus net in goede saak west”, concludeert raadslid Joke Brouwer (PvdA) in het politiek café. VVD-collega Wanda Geertsma stoort zich aan de houding op het gemeentehuis. “Wy ferwachtsje fan ûndernimmers dat se de kânsen pakke en sjogge nei mooglikheden, wylst it gemeentehûs foaral fertelt wat net kin.”

Tekst gaat door onder de video

Date Boekema, centrummanager in Ureterp, verwacht van de gemeente vooral een betere bereikbaarheid voor ondernemers en een sterke faciliterende rol. “De gemeente moat de doarpen leefber hâlde, dan wolle minsken der wenje en dat is foar de ûndernimmers goed.” Anton de Bruin, voorzitter van winkeliersvereniging Whi in Gorredijk ziet voor ondernemers ook een belangrijke rol bij het creëren van leefbaarheid. “Mar in gemeente moat wol soargje dat de foarsjenningen sa as sport en kultuur wol op peil binne. Dat hat der no wol oan, seker op De Gordyk.” Die faciliterende rol spreekt Joke Brouwer ook aan. “Beleidsnotysjes allinnich helpe net. It moat omset wurde yn dieden en dat moatte wy mei elkoar dwaan. Wy moatte de cohesie oerein hâlde.” Volgens Wanda Geert- sma hoeft niet eens alles geld te kosten. “Sjoch ris mei in ûndernimmersbril nei belied. Dat kin al hiel wat opsmite.”

Projecten

Als uitvloeisel van de laatste detailhandelsvisie kregen zowel Gorredijk als Ureterp en Beetsterzwaag een centrummanager. Date Boekema in Ureterp is de enige die daar nu nog van over is. De ondernemers van Gorredijk hebben nu stappen gezet door zelf iemand aan te stellen om projecten in Gorredijk op poten te zetten. “Wy hoopje dat de gemeente dêrby oanheakket”, aldus De Bruin.

Meer SA!

Afbeelding
Oerterp onderuit in Leeuwarden: 4-0 Sport 32 minuten geleden
Afbeelding
Sing-a-Long Show in De Skâns Cultuur 8 uur geleden
Afbeelding
Weekendtip: Kerstconcert Euterpe Cultuur 9 dec., 08:03
Afbeelding
Laatste weekend Art Super Cultuur 9 dec., 08:01
Afbeelding
Weekendtip: zaterdag elfde editie Tynjerock Cultuur 8 dec., 21:52
Afbeelding
Weekendtip: Canadees duo wederom op Muziekpodium Cultuur 8 dec., 17:13
Afbeelding
'Uitgedund' Makkinga ontvangt Havelte Sport 8 dec., 16:00
Afbeelding
Een thuis. Want eigen haard ... Column 8 dec., 12:14