Afbeelding

Kansen De Skâns op grotere zaal nemen toe

Nieuws

BEETSTERZWAAG De kans op een grotere zaal in de nieuwe Skâns is na maandag behoorlijk gegroeid. Veel fracties in de Opsterlandse gemeenteraad verbazen zich over de keuze van het college van B en W voor een kleinere zaal. Wethouder Libbe de Vries laat de keuze helemaal over aan de raad zelf.

Het college van B en W adviseert in het raadsvoorstel een zaal van 345 plaatsen in de nieuwe Skâns, de zaal in de huidige Skâns biedt plaats aan 483 mensen. Op vragen van raadsleden kaatste wethouder Libbe de Vries de bal terug. De raad gaf namelijk eerder dit jaar als kader voor verder onderzoek mee: ‘een zaal naar aard en omvang van Gorredijk.’ Volgens de onderzoekers van Antea kom je dan uit op een zaal van 300 tot 380 stoelen. Er is voor een middenweg gekozen.

Martin de Vries (CDA) verbaasde zich over deze uitkomst, omdat Antea tegelijkertijd concludeert dat deze zaalomvang te klein is voor 35 procent van de huidige voorstellingen en dat bijvoorbeeld de sinterklaasintocht ook niet meer past. “De sealgrutte is it swakste diel fan it rapport”, vindt ook Harm de Jong (FNP). “Wêrom net wat mear ambysje?” 

De wethouder gaf uiteindelijk aan zelf ook geschrokken te zijn van die 35 procent. Het college laat de omvang van de zaal helemaal bij de raad, zo bleek. Het is nu afwachten of de raad volgende week in de besluitvormende vergadering met een amendement op het raadsvoorstel komt dat aanstuurt op een grotere zaal. De Skâns is zelf groot voorstander van die grotere zaal. In een besloten bijeenkomst rekende directeur Atty Ekema de raad vorige week al voor dat de meerkosten in de exploitatie (17.000 euro per jaar) goed zijn terug te verdienen door grotere voorstellingen en meer mogelijkheden voor activiteiten.

Geen verder uitstel

Meer tegengas gaf wethouder Vries op het verwijt dat het meest recente Antea-onderzoek onvolledig is en tijdsdruk de kwaliteit van het onderzoek parten speelt. René Hooghiemstra, voorzitter van Plaatselijk Belang Gorredijk, hield de raad voor dat de hele projectgroep daarom had aangedrongen op uitstel, maar dat het college dat niet wilde geven. “Een besluit op basis van dit onderzoek kan ik niet aan de inwoners van Gorredijk uitleggen.” 

Volgens wethouder De Vries zijn er voor het onderzoek 45 gesprekken geweest. “Dat moat genôch wêze.” Ekema bevestigde het verzoek tot uitstel van de projectgroep. “Mar ik fyn dat it ûndersyk gedegen genôch is om fierder te gean, oars wie ik der wol dwers foar lizzen gien. Dat hie ik de gebrûkers fan De Skâns ek tasein.” De wethouder kaatste ook hier de bal nog even terug naar de raad. Uitstel van het onderzoek had betekend dat de raad er pas in december over zou kunnen spreken. “Dat wie it ús net wurdich.”

Gevoelig

De verhuizing van De Skâns van de huidige locatie aan de Stationsweg naar de, een paar honderd meter verderop gelegen, Burgemeester Harmsma School ligt gevoelig in Gorredijk, bleek ook maandag. Henk de Glee stuurde mede namens zeven andere inwoners van Gorredijk en Plaatselijk Belang een uitgebreide brief naar de raad. 

Volgens de briefschrijvers is de huidige Skânslocatie een symbool voor ontmoeting en verbinding en een sleutelfunctie voor de kwaliteit van het winkelcentrum. Hij wees als inspreker ook op het belang van draagvlak en op het feit dat de huidige locatie van De Skâns groot draagvlak in de mienskip heeft. “Dit sit djip. Wêrom moat dizze lokaasje hieltyd wer befochten wurde? Harkje nei de minsken en stopje De Skâns net fuort op in plak út it sintrum wei.” Jan van Dalen (Opsterlands Belang) vroeg wethouder De Vries om naast de voordelen ook nadelen van de BHS-locatie te benoemen. “It ienige neidiel is de emoasje”, antwoordde De Vries. “Dat sjogge je hjoed ek wer.”

Verdere uitwerking

De Skâns kiest zelf voor verhuizing naar de BHS-locatie, gezien het grote kostenverschil. Een nieuwe Skâns op de huidige locatie is berekend op circa 12,7 miljoen euro, terwijl verhuizing naar de BHS-locatie voor 6,6 miljoen euro gerealiseerd kan worden. Kiest de gemeenteraad volgende week wel voor een grotere zaal, dan kost dat 700.000 euro extra. 

De raad maakt volgende week nog geen definitieve keuze, maar beslist over het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 883.000 euro. Pas na verdere uitwerking van de plannen in een ontwerp wordt definitief over de toekomst van De Skâns en het bijbehorende krediet gesproken. Begin dit jaar besloot de raad een dure renovatie van de huidige Skâns te latten vallen.

Meer SA!

Afbeelding
Opsterland start met PeuterPlus Nieuws 13 minuten geleden
Afbeelding
'Ik woe altyd al ûndernimmer wurde' Ondernemen 3 uur geleden
Afbeelding
Maatregelen rond Koningsdiep gericht op sponswerking Nieuws 4 uur geleden
Afbeelding
Bezwaar kleine windmolen ongegrond Nieuws 19 uur geleden
Afbeelding
Primera wil feestelijke verrassing zijn Nieuws 23 uur geleden
Afbeelding
Figureren in De Tocht betekent continu opletten Cultuur 23 uur geleden
Afbeelding
Appeldag en streekmarkt Tropische Kas Cultuur 3 okt., 09:08
Afbeelding
Wrotters pakken eerste winst Sport 2 okt., 15:32