Raadszaal Gemeente Opsterland
Raadszaal Gemeente Opsterland Sietse de Boer

Hoe moet het verder in Opsterland?

Nieuws

BEETSTERZWAAG In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces behandelde de Opsterlandse gemeenteraad maandag de perspectiefbrief. In deze brief geeft het college van B en W een update over de begroting van dit jaar en een doorkijkje naar de komende jaren. 

Dit is ook het moment dat de acht fracties een algemene politieke beschouwing geven, hun kijk op Opsterland nu en in de nabije toekomst. De algemene politieke beschouwingen komen op een moment dat het nieuwe college van B en W net een paar weken aan de slag is. Op verzoek van Sa! vatten de fracties zelf hun belangrijkste punten samen.

D66

Het gaat heel goed met de economie, maar het leven wordt voor velen steeds zwaarder. De gemeente Opsterland heeft over 2021 een positief saldo van ruim 6 miljoen euro gerealiseerd. Over 2022 tot en met 2025 verwachten we maar liefst 15,7 miljoen euro over te houden. Maar vanuit de gemeente een noodlijdende doelgroep proactief helpen, ho maar. Daarom stel ik voor dat wij, met ons positieve saldo van ruim 6 miljoen, de steeds groter wordende groep die aan energiearmoede lijdt, met 250.000 euro gaan helpen bovenop de subsidie Aanpak Energiearmoede vanuit het Rijk.

Op het gebied van wonen lijkt het wel alsof Opsterland het grootste bejaardentehuis van Nederland wil worden. Het college weigert structureel zich te committeren aan het realiseren van starterswoningen. Nergens in de perspectiefbrief, nergens in het coalitieakkoord lezen wij over starterswoningen. Sterker nog, er komen alleen maar senioren- en vrijstaande woningen bij. De voorzieningen in deze gemeente staan steeds meer onder druk. De enige oplossing is: mensen erbij! Het zijn namelijk de mensen, de Mienskip, die de publieke voorzieningen in Opsterland draaiende houden. En met de stijgende kosten zal het voor de Mienskip alleen maar zwaarder worden om aangeboden publieke voorzieningen in stand te houden. De gemeente moet haar Mienskip dus koesteren door samen te werken, haar afspraken na te komen en een eenduidig en eerlijk beleid te voeren.

Ook is belangrijk dat Opsterland zo snel mogelijk een Lokaal Energiebedrijf begint. De burgers en boeren dienen namelijk eigenaar te worden van de duurzame energiebronnen. Eigendom vergroot het draagvlak en draagvlak is de sleutel tot het succes van de energietransitie. Opsterland moet hierin een leidende rol nemen.

Shajan de Wagt

PvdA

Jan Rotmans gaf het al een aantal jaren geleden aan: ‘Wij leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.’ Dit was nog voor de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de stikstofproblematiek. Zaken die de orde op de kop hebben gezet en om snel en slagvaardig handelen vragen. Het is dan mooi om te zien hoe weerbaar de Mienskip, de inwoners van Opsterland zijn. De ondernemers, sportverenigingen, gemeente, WEN lieten zien dat zij zich snel kunnen aanpassen.

PvdA Opsterland is een sociaaldemocratische partij, rood, links en groen. We gaan voor een sociale gemeente, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een aantal zaken hebben extra aandacht nodig: ondersteunen bij energiearmoede, genoeg woningen voor jong en oud, preventieve maatregelen uitrollen in het sociaal domein, dorpskamer in ieder dorp waar mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten, dorpshuizen ondersteunen bij hun maatschappelijke taak en zorgen voor een veilig leefklimaat, want iedereen doet ertoe. En de boeren ondersteunen bij een gebiedsgerichte aanpak als het gaat om stikstofvermindering. Zuinig zijn op ons agrarisch landschap.

Na twee jaar corona ontwaakt onze gemeente weer. En kunnen we elkaar weer ontmoeten, samen dingen doen, samen de veranderingen vorm geven. De perspectiefbrief laat gelukkig een positief (financieel) plaatje zien en sluit mooi aan bij onze ambities in het coalitieakkoord. We zien dit dan ook als een mooie opsteker voor de komende begrotingsrondes.

Joke Brouwer

ChristenUnie

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn Opsterlands Belang, FNP, PvdA en de ChristenUnie gezamenlijk aan het werk gegaan om een nieuw coalitieakkoord te schrijven. Het resultaat is ‘mei-inoar foarút’, een in de gemeenteraad van 21 juni besproken akkoord op hoofdlijnen. Het nieuwe college is dus op 22 juni aan de slag gegaan met het nieuwe coalitieakkoord.

De ChristenUnie wil de komende periode graag aan het werk met de grote thema’s die voor ons liggen. Op de woningmarkt betekent dit meer regie bij de gemeente zodat de gemeente meer invloed heeft op wat en waar we bouwen. En aan het werk met een actieplan woningbouw dat zowel kwalitatief als kwantitatief rekening houdt met de wensen van de huidige inwoners.

Wij blijven klaarstaan voor inwoners met beperkte financiële middelen. Wij willen hen helpen bij energiearmoede, voorkomen van schulden, ondersteunen bij besparingen en inzetten op preventie. Voorkomen is beter dan genezen. In Gorredijk willen wij voortvarend stappen zetten bij het realiseren van het toekomstbestendige sportcentrum Kortezwaag. De energietransitie gaat volop verder, we willen inzetten op besparen, nieuwe mogelijkheden zoeken van opwekken en opslaan van energie, waarbij wij samenwerking zoeken met andere gemeenten. Maar ook hoe wij geleidelijk van het gas af kunnen zoals bijvoorbeeld wordt onderzocht in Wijnjewoude.

Het gemeentebestuur moet meer zichtbaar zijn in de dorpen. Landbouw en stikstof staan hoog op de agenda de komende periode, wij moeten samen met deze sector zoeken naar perspectief!

Zo zijn er nog vele onderwerpen te benoemen. Kortom, genoeg te doen, doet u mee? Wij zien uit naar de samenwerking.

Oebele van der Veen

FNP

Perspektyf op perspektyf. Mei-inoar wolle wy foarút, dat hawwe wy koartlyn noch meidield. Mar mei-inoar is fansels net in gegeven en noch slimmer, it sjen fan perspektyf is ek net foar elkenien in gegeven!

Boeren dy’t gjin perspektyf mear sjogge, minsken dy’t teloarsteld binne yn de demokrasy en/of de polityk. Minsken dy’t troch de djoere rekkens harren kachel net mear oandogge. Wy wolle perspektyf, foar de boer en de natoer, foar de Opsterlanner dy’t graach op himsels wol en de ûndernimmer dy’t mar wer ôfwachtsje moat hoe’t it yn de hjerst komt.

De FNP wol de rezjy werompakke en tinkt dat de koalysje, lykas in soad oare partijen, dizze winsk dielt. De ôfstân mei De Haach wurdt hieltiten grutter. Dit betsjut fansels net dat wy dêrom mar in Lelyline oanlizze moatte om de fysike ôfstan yn te koartsjen. It lokale lûd liket yn it foar faaks noch te ûntbrekken by it regear. In stikstofbelied wêr’t yn it foar de lânbou net genôch meinaam is. In Lelylineplan wêr’t pas oer in pear wiken de ried letterlik wat meisizze kin, wylst it jild al ophelle wurdt. En dan noch in plan om te rekkenriden, wylst de ôfstannen en foarsjennings op it plattelân fansels net yn ferhâlding stean ta de Rânestêd. 

Mar goed, in better miljeu begjint ommers by josels, dat wy binne optein en ha der fertrouwen yn dat dizze ried it kontakt mei de boargers heech hat en dat sy ek net skruten binne om it lokale lûd oer te bringen by harren memmepartijen. Foar ús gjin boargeroarlogen, mar doarpstafels, in sichtbere ried en in kolleezje dat de boer op giet. Ommers wy moatte it mei-inoar dwaan.

Harm de Jong

VVD

Er gaat gelukkig veel goed in Opsterland. We kunnen hier goed leven, wonen en werken. Maar er zijn ook echt zaken die beter kunnen. De afgelopen jaren had de VVD veel aandacht voor de grotere projecten in onze gemeente, een nieuwe Skâns, de vernieuwbouw van Kortezwaag, mooie initiatieven voor woningbouw en of woonvormen in Terwispel, Langezwaag, Gorredijk en Bakkeveen. Projecten die allemaal belangrijk zijn voor onze inwoners en ondernemers. Maar tot op heden is er, ondanks veel praten en vergaderen, nog maar heel weinig echte voortgang geboekt.

Het lukt ook maar niet om echt op stoom te komen met de woningbouwinitiatieven. Uit de dorpen blijven geluiden komen over langzame ambtelijke procedures. Jammer, de VVD vindt het heel belangrijk dat ook onze jeugd een toekomst kan opbouwen in het dorp waar ze is opgegroeid. Daarvoor zijn wel voldoende betaalbare starterswoningen nodig. Dat betekent bouwen, maar ook zorgen voor doorstroming, door kangoeroewoningen of andere meer creatieve woonvormen toe te staan.

Belangrijk is dat je tegelijkertijd ook betrokkenen goed informeert. Of nog beter: hen mee laat denken over de oplossing. Wij zijn groot voorstander van het betrekken van inwoners en ondernemers bij veranderingen of uitdagingen. Vanuit betrokkenheid, kennis en ervaring worden vaak de beste oplossingen gecreëerd.

Kortom: ‘we moatte foarút mei elkoar’! De VVD wil tempo maken. Met projecten waar al zolang over wordt gepraat en die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Opsterland. Met de woningbouw voor onze jongeren en de doorstroming. Met het op juiste wijze betrekken van onze inwoners en ondernemers bij de uitdagingen die op ons af komen! Want zoals Johan Cruijff al zei: ‘als je een speler ziet sprinten, dan is hij te laat vertrokken’.

Wanda Geertsma

Opsterlands Belang

Maatschappelijk zijn er grote uitdagingen. Hoe houden we een acceptabele balans tussen natuur, landbouw, economie, wonen en werken in ons volle Nederland? 

De financiën van het sociaal domein lijken op orde, in tegenstelling tot vier jaar geleden. Er zijn geen of nauwelijks wachtlijsten; er is veel aandacht voor zelfredzaamheid. Het aantal ‘handen in de zorg’ lijkt een echt probleem te worden. Dus blijven zelfredzaamheid of samenredzaamheid en een betere sociale cohesie belangrijk. We willen daar bij het toewijzen van woningen al rekening mee houden. 

Het lukt de afdeling ‘ruimtelijke ordening’ niet om alle lokale initiatieven voldoende snel te beoordelen en verwerken. Oorzaak: onvoldoende personeel en wachttijden bij externe bureaus; de krapte op de arbeidsmarkt. Innovatie van het proces, minder bureaucratie zijn nodig. Het aangekondigde Aktieplan Wonen moet zorgen voor voldoende woningen voor zowel jeugd als ouderen.

Energiearmoede doemt op. Gezinnen financieel ondersteunen om de energierekening te betalen is eigenlijk het paard achter de wagen spannen. Investeringen in bewustwording en daadwerkelijk technische besparingsmaatregelen zijn mogelijk. Dat moet leiden tot een lagere energierekening. 

Het college wil zes extra fte voor de gemeentelijke organisatie, terwijl er van vorig jaar nog circa vijftien formatieplaatsen open staan. Nog zonder de behoefte uit het nieuwe coalitieakkoord mee te nemen. Ook dat moet worden betaald. In hoeverre is extra personeel onontkoombaar? Het college heeft aandacht voor de organisatieontwikkeling maar zit de snelheid er ook in? We willen eerst meer onderbouwing voor uitbreiding en de kosten niet bij de burgers neerleggen. 

Het coalitieakkoord zal helpen Opsterland duurzamer en toekomstbestendiger te maken. En de afstand tussen gemeente en haar inwoners verkleinen. Zodat de inwoners er sterker uitkomen. Mei-inoar Foarút!

Jan van Dalen

CDA

Mei inoar foarút. Een ambitieuze titel van het coalitieakkoord. Die ambitie zien wij helaas niet terug in de perspectiefbrief. Het CDA wil een financieel gezonde gemeente. Anticiperen op moeilijke jaren is goed, maar niet ten koste van onze inwoners en onze mooie gemeente. Als één groep behoefte heeft aan perspectief, dan zijn het onze boeren. Het CDA wil niet wachten tot Den Haag ons vertelt wat we moeten doen. Boeren geven onze gemeente karakter, de boerenproblemen zijn problemen van ons allemaal. Gedwongen stoppen is wat ons betreft uitgesloten. Een eenvoudige, betaalbare procedure voor kleine windmolens komt er wat ons betreft eindelijk. Al jaren strijden wij voor een realistische begroting in het sociaal domein. Kijk naar welke zorg nodig is in plaats van naar welke middelen er beschikbaar zijn. Bij de laatste begroting voor de verkiezingen (toeval?) leek dit realisme aanwezig, maar nu is er niets meer van over. Er wordt gekeken naar het geld, niet naar de zorg die de inwoners van Opsterland nodig hebben. Onacceptabel voor het CDA. De zorgbehoefte van onze inwoners staat centraal. Van starters tot ouderen: iedereen moet in Opsterland kunnen blijven wonen. Nieuwbouw mag niet ten koste gaan van het karakter van onze gemeente. Inbreiding heeft voorkeur boven uitbreiding. Maar nieuwbouw is niet genoeg om de woningnood op te lossen. Een actief grondbeleid met kangoeroewoningen, pre-mantelzorgwoningen en herbestemming moet mogelijk zijn. De laatste jaren was Gorredijk een voorbeeld van hoe het niet moet. Mei inoar betekent niet dat de gemeente op haar handen kan zitten. Maatschappelijke initiatieven verdienen alle steun die nodig is. In Gorredijk, in de hele gemeente. Alleen zo kunnen we mei inoar foarút. 

Bareld van der Meer

GroenLinks

GroenLinks wil dat de gemeente handelt met een langetermijnvisie waarin we samen optrekken met onze inwoners. Dit vereist geen extra personele inzet, maar een open houding en vertrouwen in de inwoners. Zonder grip te verliezen op het geheel. Wat je aandacht geeft groeit. Dit geldt ook voor mensen. Energiearmoede maakt deel uit van een groter maatschappelijk probleem. Omdat duidelijk is dat een groep mensen steeds meer moeite heeft de energierekening te betalen, vinden wij het eerlijk dat een deel van het overschot uit 2021 wordt gebruikt om deze mensen structureel te helpen. Wij willen geen bezuinigingen op kwetsbare groepen. GroenLinks wil een eerlijke politiek. Sinds een duidelijke uitspraak uit 2019 verkeren veel agrarische ondernemers helaas in onzekerheid. Jarenlang hebben ze vertrouwd op de politiek die vertelde dat het wel goed zou komen. Maar het is wel tijd voor andere keuzes. Want ondernemers en natuur hebben perspectief nodig. Wanneer wij de Wet, de democratische rechtstaat, biodiversiteit en agrarische ondernemers, en hun perspectief, serieus nemen, zullen wij een eerlijke boodschap moeten vertellen. Ook lokaal. De gemeente is eerlijk, transparant, maar ook klantvriendelijk, jegens haar inwoners. De Raad mag erop vertrouwen dat zij juist en volledig geïnformeerd wordt. Verder kijken wij ernaar uit om samen met onze inwoners uitdagingen die er liggen op te pakken. Uitdagingen zoals een integrale aanpak van Gorredijk. Ook is het spannend of de nieuwe Omgevingswet er komt. Een wet met participatie en gezondheid als belangrijke pijlers. Aan ons de taak om op de lange termijn gerichte keuzes te maken. Waarin niet alleen economie maar ook herstel van biodiversiteit een belangrijke plek krijgt.

Elske Beintema

Meer SA!

Gorredijk won zondag met 3-1 van Akkrum.
Ook Akkrum kan Gorredijk niet stoppen Sport 12 uur geleden
Afbeelding
Beheerste winst voor LDODK Sport 13 uur geleden
Afbeelding
Five Pack wint ruim van Moestasj Sport 13 uur geleden
Afbeelding
Pijnlijke thuisnederlaag voor Wispolia Sport 13 uur geleden
De touwtrekkers Douwe en Rutger
NoSa!: wereldkampioenen op karakter (video) Nieuws 18 uur geleden
Renske Holwerda
NoSa!: Tiny houses willen iets toevoegen aan Gorredijk (video) Algemeen 2 mrt, 16:41
Milène van der Smissen in de voorstelling Voor mijn part Dolly.
Dolly Parton centraal in De Skâns Cultuur 2 mrt, 13:55
Afbeelding
Jan Piepers interim-trainer Lintjo Sport 2 mrt, 11:36