Film Stjer in de Skâns Gorredijk
Film Stjer in de Skâns Gorredijk eigen foto Hûnekop

Film Stjer in de Skâns Gorredijk

zaterdag 1 oktober 2022 19:30 t/m 21:30

Yn de film folgje wy Hûnekopsjonger Emiel Stoffers. Nei alle suksessen fan De Hûnekop is hy in arrogante, egotrippende, narsystische, frou unfreonlike, cocainesnuvende mispunt wurden. Ek hat hy in swalker fan strjitte plukt; Freddy (Harm Bakker) dy’t allegear putsjes foar him docht. Undertusken komme, ûnder fertochte omstannichheden, hieltyd mear artysten om. Geandewei docht bliken dat it om in serymoardner giet, dy’t it op Fryske sjongers fersjoen hat. Resjersjeur Goaitske fan Goaitsen (Bertrie Wierenga) ûndersiket de saak en warskôget Emiel.

Emiel falt as in blok foar har.Yn reaksje op de driging fan de moardner bombardeert Emiel Freddy ta nije sjonger fan de Hûnekop. Emiel sels wurdt manager. Freddy ferstiet gjin Frysk en wit dus ek net wat der oan de hân is.

Soks bedroch kin fansels net lang goed gean...

Zaterdag 1 oktober 2022 

Aanvang 19.30 uur Entree: € 5,00

Kom je naar de film Stjer en het concert, krijgt je €2,50 korting en betaal je € 15,00 p.p.

Locatie

  • De Skâns

    Loaijersstrjitte 2
    8401dv Gorredijk